شورای سیاستگذاری سازمان سما استان گیلان

سما رشت سازمان سما رشت سازمان سما شورای سیاستگذاری شورای سیاستگذاری سازمان سما شورای سیاستگذاری سازمان سما استان گیلان شورای سیاستگذاری سازمان سما استان گیلان

سازمان سما

سازمان سما استان گیلان

۱۳۹۹ يکشنبه ۱۵ تير

تجلیل از استاد آموزشکده سما

به گزارش روابط عمومی سما واحد رشت، اختتامیه اولین جشنواره سراسری هنر، ادبیات و پژوهش «روایت فتنه» در پنج حوزه ارائه مقاله، شعر، خاطره نویسی، طراحی پوستر، خلاصه نویسی ( از کتاب کف خیابون نوشته استاد حدادپور جهرمی) در دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران برگزار شد.

در این مراسم که  با حضور مدیرکل فرهنگی و اجتماعی، سرپرست دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس مرکز شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی، برگزار شد،در بخش اساتید مریم رئوف از واحد سمای گیلان،  با کسب رتبه سوم مقاله نویسی مورد تجلیل قرار گرفت.
مریم رئوف استاد آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد رشت و نفر سوم بخش مقالات این جشنواره از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻫﺪاف این ﺟﺸﻨﻮاره را ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﺤﻘﻖ اﻧﺪﯾﺸﻪ‌ﻫﺎی ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ(ره)  دانست و افزود: ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﺴﯿﺮ منویات ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈّﻢ رﻫﺒﺮی ﻣﺪﻇﻠّﻪ اﻟﻌﺎﻟﯽ در ﻟﺰوم ﺑﺼﯿﺮت اﻓﺰاﯾﯽ و دﺷﻤﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺣﻮزه اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و رﺷﺪ ﺑﺼﯿﺮت در ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، ﺗﺮوﯾﺞ و ارج نهادن به آثار هنری، ادﺑﯽ و ﻣﮑﺘﻮب داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺼﯿﺮت، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن آﺛﺎر ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺼﯿﺮﺗﯽ، ﺗﻘﺪﯾﺮ، ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﺸﺎن ،ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻮزه ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار را از دیگر اهداف این جشنواره بیان کرد.

منبع : روابط عمومی سما واحد رشت


دیدگاه کاربران

در حال حاضر هيچ نظری برای نمایش موجود نيست

ارسال دیدگاه