شورای سیاستگذاری سازمان سما استان گیلان

سما رشت سازمان سما رشت سازمان سما شورای سیاستگذاری شورای سیاستگذاری سازمان سما شورای سیاستگذاری سازمان سما استان گیلان شورای سیاستگذاری سازمان سما استان گیلان

سازمان سما

سازمان سما استان گیلان

۱۴۰۰ سه شنبه ۱۲ مرداد

اعضای شورای نظارت و هماهنگی سازمان سما استان گیلاناعضای شورای نظارت و هماهنگی سازمان سما استان گیلان


 

دکترمحمد دوستار

رئیس شورای نظارت وهماهنگی سما استان گیلان

 

دکتر سید شمس شفیعی 

دبیر شورای نظارت وهماهنگی سما استان گیلان

 

محمد رحمتی

عضو شورای نظارت وهماهنگی سما استان گیلان

 

دکترامیرحسین بازیار
عضو شورای نظارت و هماهنگی سما استان گیلان

 

مریم رئوف 

 
عضو شورای نظارت وهماهنگی سما استان گیلان