شورای سیاستگذاری سازمان سما استان گیلان

سما رشت سازمان سما رشت سازمان سما شورای سیاستگذاری شورای سیاستگذاری سازمان سما شورای سیاستگذاری سازمان سما استان گیلان شورای سیاستگذاری سازمان سما استان گیلان

سازمان سما

سازمان سما استان گیلان

۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر

ریاست شورا

 

 
نام و نام خانوادگی : ابراهیم چیرانی
 
پست الکترونیکی: head@guilansama.org

آخرین مدرک تحصیلی  : 
دکترای تخصصی مدیریت
مرتبه علمی : استادیار