شورای سیاستگذاری سازمان سما استان گیلان

سما رشت سازمان سما رشت سازمان سما شورای سیاستگذاری شورای سیاستگذاری سازمان سما شورای سیاستگذاری سازمان سما استان گیلان شورای سیاستگذاری سازمان سما استان گیلان

سازمان سما

سازمان سما استان گیلان

۱۴۰۰ سه شنبه ۱۲ مرداد

کارشناس امور اداری و مالی

 
محمد رجبی مقدم

کارشناس رشته حسابداری
کارشناس ارشد رشته مدیریت مالی 

 

شماره تماس : 32119260 -164   داخلی 
ایمیل : shahab2012s@yahoo.com